Εσωτερική Οργάνωση του Ομίλου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου είναι η εξής:

 

Έλλη Τερζόγλου, Πρόεδρος

Φαίδων Βεκίρου, Αντιπρόεδρος

Κατερίνα Βουρλιά, Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Αντωνίου, Ταμίας

Σπύρος Μαρδικιάν, Ειδικός Γραμματέας